Begroting 2019 -2022

Inleiding

Inleiding

De begroting 2019 is de eerste van deze bestuursperiode na de verkiezingen van maart 2018. Het coalitieprogramma Heusden. Samen. Doen! en de voorjaarsnota 2018 vormen, samen met de bestaande meerjarenbegroting, de basis voor de opstelling van de begroting 2019 en de daarin opgenomen meerjarenraming voor de jaren 2020 t/m 2022. Na de voorjaarsnota, waarin reeds een eerste vertaling van het coalitieprogramma was opgenomen, presenteert het college in deze begroting een totaal pakket aan beleidsintensiveringen of nieuw beleid om de komende vier jaar invulling te geven aan de doelen zoals opgenomen in het coalitieprogramma maar ook voor een aantal onderwerpen daarbuiten en op het gebied van bedrijfsvoering. In het raadsvoorstel wordt hier dieper op in gegaan. In deze inleiding treft u het samenvattend overzicht (nogmaals) aan.

Beleidsintensiveringen/nieuw beleid

In de voorjaarsnota die eind juni in de raad voorlag, was al aangegeven dat een verdere invulling van de ambities zoals beschreven in het coalitieprogramma bij de begroting plaats zou vinden. In de nu voorliggende begroting is dat voor een groot deel gelukt. Ook voor een aantal andere onderwerpen die buiten de scope van het coalitieprogramma vallen alsmede op het gebied van de bedrijfsvoering, is op basis van actuele ontwikkelingen behoefte aan extra inspanningen de komende periode. Hieronder treft u het totaal overzicht aan van de onderwerpen waarvoor het college de komende periode extra financiële middelen wil vrijmaken.

Onderwerp

Fte

2019

2020

2021

2022

Veilig leven

548.000

601.000

513.000

513.000

1

Aanvullende bijdrage Veiligheidsregio

240.000

240.000

240.000

240.000

2

Extra BOA

1

60.000

60.000

60.000

60.000

3

Ondermijning/zorg/veiligheid

1,5

80.000

105.000

105.000

105.000

4

Informatiebeveiliging

1,2

80.000

108.000

108.000

108.000

5

Integraal veiligheidsplan

88.000

88.000

0

0

Mobiliteit en openbare ruimte

1.311.250

1.366.250

1.331.250

1.316.250

6

Wegenonderhoud/reconstructies

500.000

500.000

500.000

500.000

7

Groenstructuurplan

111.250

116.250

81.250

66.250

8

Formatie Beleid en beheer openbare ruimte

3,4

300.000

250.000

250.000

250.000

9

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

300.000

300.000

300.000

300.000

10

Stelpost GVVP

100.000

200.000

200.000

200.000

Sport, onderwijs en cultuur

418.000

420.000

375.000

375.000

11

Exploitatiebijdrage Het Run

150.000

150.000

150.000

150.000

12

Stelpost Sport

50.000

100.000

100.000

100.000

13

Cultuur op koers

50.000

0

0

0

14

Vervanging atletiekbaan sportpark De Schroef

38.000

40.000

40.000

40.000

15

Beheer en schoonmaak Dillenburcht

85.000

85.000

85.000

85.000

16

Onderwijsbeleid

45.000

45.000

0

0

Sociaal Domein

173.000

173.000

173.000

173.000

17

Sociaal domein

2,11

143.000

143.000

143.000

143.000

18

Wet banenafspraken

30.000

30.000

30.000

30.000

Recreatie en toerisme

20.000

42.000

67.000

66.550

19

Herinrichting parkeerterrein / Van Greunsvenpark (stelpost)

0

22.000

21.500

21.300

20

Doeverensche schans/sluis

0

0

25.500

25.250

21

Loonse en Drunense duinen/ Van Gogh NP

20.000

20.000

20.000

20.000

Ruimtelijke ordening

110.000

310.000

150.000

150.000

22

Ruimtelijke ordening

1

40.000

80.000

80.000

80.000

23

Ruimtelijke ordening, omgevingswet, omgevingsvisie

70.000

230.000

70.000

70.000

24

Projectleider (t.l.v. projecten/grondexploitaties)

1

0

0

0

0

Duurzaamheid

100.000

142.000

184.000

224.500

25

Duurzaamheid: maatregelen gebouwen

0

42.000

84.000

124.500

26

Duurzaamheid: innovatieve projecten

100.000

100.000

100.000

100.000

ICT/DIV/Vastgoed

219.000

311.000

206.000

206.000

27

Datagedreven werken

100.000

100.000

50.000

50.000

28

ICT Investeringen

0

80.000

80.000

80.000

29

Documentaire informatievoorziening

1

55.000

55.000

0

0

30

Vastgoed

1

64.000

64.000

64.000

64.000

31

Publieksruimte Vlijmen

0

12.000

12.000

12.000

Inwonersparticipatie

60.000

60.000

60.000

60.000

32

verdubbeling kleinschalige wijkbudgetten

60.000

60.000

60.000

60.000

Totaal beleidsintensiveringen 2019-2022

3.959.250

3.424.250

3.059.250

3.084.300

Bovenstaande voorstellen zijn in de voorliggende begroting verwerkt.  
De begrotingssaldi zien er daarna als volgt uit:

(+ = voordeel en – = nadeel)          (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Eindsaldi meerjarenbegroting

47

230

153

618

Voorjaarsnota

In de voorjaarsnota is het financieel perspectief geschetst voor de jaren 2019 e.v. voor zover op dat moment bekend was. Daarnaast was indicatief een aantal van de hiervoor opgenomen bestedingen opgenomen op basis van het coalitieprogramma. Over de gevolgen van de meicirculaire gemeentefonds bent u apart geïnformeerd. Tot slot heeft de meerjarenbegroting van Baanbrekers (raad 28-6) een meerjarige financiële impact op het begrotingssaldo. Inclusief de verwerking van de bestedingsvoorstellen zoals hiervoor opgenomen ziet het verloop van het begrotingssaldi naar de saldi zoals nu uit deze begroting voortvloeien samengevat als volgt uit.

(x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Eindsaldo VJN (excl. Bestedingen)

1.749

2.705

2.995

3.995

RV meerjarenbegroting Baanbrekers

1.224

1.177

1.214

1.078

Mei circulaire gemeentefonds

658

197

-215

-873

Bestedingsvoorstellen

-2.959

-3.425

-3.059

-3.084

Saldo na bestedingsvoorstellen

672

654

935

1.116

Werkelijke saldi begroting 2019

47

230

153

618

Nog te verklaren verschil

-625

-414

-772

-498

Naast de verwerking van de bestedingsvoorstellen zijn bij het opstellen van de begroting alle inkomsten en uitgaven herijkt. Dit leidt derhalve tot verschillen ten opzichte van de jaarschijven zoals opgenomen in de begroting 2018. Hieronder volgen de grotere verschillen tussen de begroting en de Voorjaarsnota voor 2019. Vervolgens worden de verschillen kort toegelicht.

Verschillen begroting 2019 en voorjaarsnota 2018 (x € 1.000)

voordeel

nadeel

Sociaal domein hogere uitgaven

962

Hogere OZB opbrengsten door indexering

160

Beheer/exploitatie Poort van Heusden

206

Dividend BNG

75

Salarissen B&W

60

Vergoedingen nutsvoorzieningen

60

Overige verschillen per saldo

188

                                                                                                                  Totaal

543

1.168

Per saldo nadeliger

625

Sociaal domein-Baanbrekers
De kostenraming van het sociaal domein laat zowel binnen jeugd als de Wmo een stijging zien door zowel volumegroei als prijsstijgingen. Voor de prijsstijgingen worden we voor een deel gecompenseerd door de algemene uitkering. De kosten voor hulp bij het huishouden stijgen enerzijds als gevolg van een verwachte stijging van het aantal cliënten en anderzijds als gevolg van een (op grond van een AMvB) toe te passen tariefsverhoging. Daarnaast nemen de kosten voor begeleiding fors toe ten gevolge van een verwachte toename van het aantal cliënten en de ontwikkeling van de kosten voor maatwerk Wmo. Onder begeleiding valt ook het maatwerk Wmo en de ‘out-of-the-box’ oplossingen. Deze vormen zijn opgezet om in te spelen op de wens van onze inwoners om dichtbij ondersteuning te krijgen. Door de vergrijzing en doordat steeds meer mensen langer thuis blijven wonen zullen de kosten voor de woonvoorzieningen die dat mogelijk maken ook stijgen. Ook het beschikbaar stellen van rolstoelen volgt de landelijke trend van vergrijzing. Aan de inkomstenkant zullen, door de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage, de inkomsten lager uitkomen dan verwacht in 2018.
De bijdrage aan Baanbrekers is geraamd conform de meerjarenbegroting zoals voorlag in de raad van 28-6; deze leidt dus tot een verlaging van € 1,2 mln.
De kosten binnen het sociaal domein worden sinds 2018 reëel geraamd. Mochten de werkelijke uitgaven in 2019 sterk af gaan wijken van deze raming, dan kunnen deze opgevangen worden met de reserve sociaal domein die in deze periode nog beschikbaar blijft en een saldo kent van ruim € 6 mln.

Hogere OZB opbrengsten
De opbrengsten in onze meerjarenbegroting worden geraamd tegen constante prijzen. Dat wil zeggen dat de opbrengst die in 2018 is berekend ook in de meerjarenraming is opgenomen. Door indexatie nemen deze opbrengsten toe.

Beheer/exploitatie Poort van Heusden
De kosten voor het beheer en onderhoud van de Poort van Heusden waren niet structureel opgenomen in de veronderstelling dat ontwikkeling op enig moment zou starten. In 2019 waren beperkt kosten geraamd. Omdat de verwachting is dat in 2019 de kosten voor het beheer niet afnemen is deze raming bijgesteld.

Dividend BNG
Op basis van de werkelijke uitkering in 2017 en 2018 en de verwachte resultaten voor 2019 is de raming naar boven bijgesteld.

Salarissen B&W
In 2019 bestaat het college van B&W uit één wethouder minder (0,5 fte) dan in 2018 begroot was. Dit leidt tot een voordeel op de salarislasten.

Vergoedingen nutsvoorzieningen
Er is een hogere bijdrage geraamd voor de leges inkomsten kabels en leidingen doordat hiervoor vanaf 2019 extra capaciteit voor wordt ingezet.

Overige verschillen
Diverse kleinere posten hebben een effect op het resultaat van de begroting. Het totaal van de verschillen komt terug in de verschillenanalyse per programma.

Structurele saldo

Voor het oordeel of de begroting structureel sluitend is, moet het saldo gezuiverd worden van eventuele incidentele lasten en baten. Ook voor de provinciaal toezichthouder is dit saldo bepalend voor het oordeel over de begroting.
Het structurele saldo meerjarig ziet er als volgt uit (een specificatie van de incidentele posten vindt u in de financiële begroting onder ‘meerjarig overzicht éénmalige baten en lasten).

2019

2020

2021

2022

Saldo begroting incl. incidentele lasten en baten

47

230

153

618

Saldo incidentele lasten en baten       (meer lasten dan baten)

832

469

479

295

Structurele begrotingssaldo

879

699

632

913

Algemene Reserve

De verwachte stand van de algemene reserve per 1-1-2018 bedraagt € 11,7 mln.  
Het meerjarig verloop vertoont op grond van de nu opgestelde meerjarenbegroting het volgende beeld. Op hoofdlijnen komt dit overeen met eerdere verloopoverzichten.


De algemene reserve wordt gevoed door winstnemingen uit bouwgrondexploitaties en de verkoop van gemeentelijke eigendommen. De afname in 2020 betreft de bijdrage in het kader van het GOL aan de provincie. Indien de begrotingsruimte het toelaat kan t.z.t. gekozen worden om een beperkter of juist een groter deel uit de AR te onttrekken en meer/minder kapitaallasten op te nemen ten laste van de begrotingsruimte. Verder is er nog een bedrag gereserveerd voor een deel van het fietspad Tuinbouwweg/D. Óultremondweg gevoed uit de grondexploitatie van het Hoog (€ 1,2 mln.) en is een bedrag van € 1,3 mln. gereserveerd voor eventueel bijkomende kosten voor de uitvoering van het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) voor zover de kosten niet voorzien zijn in dit plan (bijv. incidentele kosten voor de aankoop van grond of kosten voor tijdelijke noodlokalen o.i.d.). Deze bedragen (samen € 2,5 mln.) zijn in het bovengenoemde verloop nog niet als onttrekking meegenomen.