Begroting 2019 -2022

overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1.000

Begroting 2019

Programma

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

1.

Bestuur en beheer

0.1

Bestuursorganen

2.285

0

-2.285

0.2

Burgerzaken

1.444

526

-918

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.847

994

-853

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

197

160

-37

2.

Openbare orde en veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.407

1

-2.406

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.160

11

-1.149

3.

Verkeer en vervoer

0.63

Parkeerbelasting

0

65

65

2.1

Verkeer en vervoer

4.525

210

-4.315

2.2

Parkeren

57

17

-40

4.

Economie en recreatie

2.3

Recreatieve havens

24

40

16

3.1

Economische ontwikkeling

212

0

-212

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

5.013

5.809

795

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

76

30

-47

3.4

Economische promotie

531

348

-183

5.5

Cultureel erfgoed

142

13

-129

5.7

Openbaar groen (openlucht)recreatie

4.312

38

-4.274

5.

Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

1.636

13

-1.623

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.552

506

-1.046

6.

Sport en cultuur

5.1

Sportbeleid en activering

519

0

-519

5.2

Sportaccommodaties

3.471

1.090

-2.382

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie

1.667

142

-1.526

5.4

Kunst

342

36

-305

5.6

Media

1.125

206

-918

7.

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.152

402

-2.750

6.2

Wijkteams

1.649

0

-1.649

6.3

Inkomensregelingen

9.972

8.860

-1.113

6.4

Begeleide participatie

2.447

0

-2.447

6.5

Arbeidsparticipatie

4.085

0

-4.085

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

1.550

-16

-1.565

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

7.577

272

-7.305

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

5.494

0

-5.494

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

388

0

-388

6.82

Jeugd individuele voorziening natura

885

0

-885

7.1

Volksgezondheid

1.406

13

-1.393

8.

Milieu en afval

7.2

Riolering

3.241

3.603

361

7.3

Afval

3.971

4.808

837

7.4

Milieubeheer

1.189

12

-1.177

9.

Bouwen en wonen

8.1

Ruimtelijke ordening

871

52

-819

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventer)

5.800

6.298

498

8.3

Wonen en bouwen

1.000

1.018

17

Algemene dekkingsmiddelen

0.5

Treasury

2.155

3.553

1.398

0.61

OZB woningen

374

5.883

5.509

0.62

OZB niet-woningen

66

2.635

2.569

0.64

Belastingen overig

158

302

144

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitk

55.344

55.344

0.8

Overige baten en lasten

230

1.038

808

Overhead

0.4

Overhead

11.017

1.057

-9.960

Heffing VPB

0.9

Vennootschapsbelasting (VPB)

0

0

0

Mutaties reserves

0.10

Mutaties reserves

2.652

532

-2.119

Resultaat

0.11

Resultaat van de rek. van baten en lasten

105.872

105.919

47