Begroting 2019 -2022

Grondbeleid

Inleiding

Inleiding

Grondbeleid is een belangrijk instrument in het kader van het ruimtelijk beleid bij locatieontwikkeling. Het gemeentelijk grondbeleid heeft los van het verplicht kostenverhaal raakvlakken met verschillende andere beleidsterreinen van de gemeente. Het grondbeleid is geen doel op zich maar is ondersteunend aan de realisatie van het ruimtelijk beleid van de gemeente. In de paragraaf grondbeleid gaan we in op het te voeren grondbeleid. Het beleid is in 2016 geactualiseerd met de Nota Grondbeleid 2016: De Nota Op goede gronden.
Het financieel belang van het grondbeleid is aanzienlijk. Ook brengt het grondbeleid aanzienlijke financiële risico’s met zich mee. Bij de jaarrekening 2017 zijn alle grondexploitaties herzien en is middels de Toelichting Grondexploitaties 2017 uitgebreid gerapporteerd over de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten. Het geeft een toelichting op totaal niveau van de grondexploitaties en een toelichting voor de individuele projecten. Gezien het feit dat op hoofdlijnen het daar geschetste beeld niet is veranderd, worden nu alleen de afwijkingen op de daar geschetste positie genoemd.