Begroting 2019 -2022

Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen betreffen de middelen die door de gemeente vrij besteed mogen worden en niet gebonden zijn aan een specifiek (beleids)doel.

De algemene dekkingsmiddelen kunnen als volgt gespecificeerd worden (x € 1.000):

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Lokale heffingen

563

8.644

8.081

Algemene uitkeringen

0

55.344

55.344

Dividend

0

100

100

Saldo van de financieringsfunctie

2.155

3.553

1.398

Overige algemene dekkingsmiddelen

0

1.038

1.038

Totaal

2.718

68.679

65.961

Lokale heffingen

Onder lokale heffingen zijn de verwachte opbrengsten en uitvoeringskosten opgenomen die verband houden met de onroerende zaakbelasting en hondenbelasting aangezien deze middelen niet gebonden zijn aan een specifieke besteding. Daarnaast zijn onder de lasten de kosten van heffing en invordering en ICT (specifiek gebruikt voor de belastingen) opgenomen. De opbrengsten betreffen de onroerende zaakbelasting (€ 8.398.000) en hondenbelasting (€ 246.000).
Voor een toelichting op de gemeentelijke belastingen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen waarin wordt ingegaan op de beleidsuitgangspunten, belastingvoorstellen en het kwijtscheldingsbeleid. In de paragraaf wordt naast bovengenoemde belastingen ook ingegaan op de heffingen die niet leiden tot algemene dekkingsmiddelen.

Algemene uitkeringen

Betreft de algemene uitkering gemeentefonds op basis van de uitgangspunten van de meicirculaire 2018.

Dividend

Betreft het verwachte dividend over de aandelen in de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

Saldo van de financieringsfunctie

De financieringsfunctie betreft het saldo tussen de externe rentelasten en –baten en de rente die wordt toegerekend aan de grondexploitatie en taakvelden. Hiermee vormt dit het grootste deel van het renteresultaat. Een nadere toelichting op het renteresultaat is opgenomen in de paragraaf financiering.

Overige algemene dekkingsmiddelen

De overige algemene dekkingsmiddelen betreft het geraamde BCF resultaat (BTW Compensatie Fonds).