Begroting 2019 -2022

Ontwikkeling EMU-saldo

Ontwikkeling EMU-saldo

Het begrote EMU-saldo ontwikkelt zich in 2018 tot en met 2022 als volgt (x €1.000):

 

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

Volgens
 gewijzigde
begroting 2018

Volgens
 begroting 2019

Volgens meerjarenraming
 in begroting 2019

Volgens meerjarenraming
 in begroting 2019

Volgens meerjarenraming
 in begroting 2019

1

Exploitatiesaldo vóór mutatie reserves 

-3.690

-2.166

-1.402

-1.376

-2.296

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

4.625

1.621

3.407

4.059

4.172

3

Mutaties voorzieningen

5.831

1.580

-187

-317

-565

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa

13.356

10.457

29.340

8.198

6.466

5

Baten uit bijdragen van andere overheden

                      -  

                      -  

                      -  

                      -  

                      -  

6

Boekwinst verkoop (im)materiële vaste activa

                      -  

                      -  

                      -  

                      -  

                      -  

7

Uitgaven bouwgrondexploitatie

20.373

10.813

11.302

9.594

10.431

8

Baten bouwgrondexploitatie

20.541

12.106

11.892

10.076

11.144

9

Betalingen ten laste van voorzieningen

                      -  

                      -  

                      -  

                      -  

                      -  

10

Betalingen ten laste van reserves

                      -  

                      -  

                      -  

                      -  

                      -  

11

Boekwinst bij verkoop deelnemingen/effecten

                      -  

                      -  

                      -  

                      -  

                      -  

Berekend EMU-saldo

-6.422

-8.129

-26.932

-5.350

-4.442