Begroting 2019 -2022

Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa

Het verwachte verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:

 
Materiële vaste activa

2018

2019

2020

2021

2022

Economisch nut

Boekwaarde 1 januari

        80.309

     83.853

        87.692

     93.855

        97.853

Investeringen

         9.316

       7.027

         9.640

       7.098

          5.366

Desinvesteringen

         1.441

       1.767

            432

              -

                 -

Afschrijvingen

         4.330

       1.421

         3.045

       3.100

          3.170

Boekwaarde 31 december

        83.853

     87.692

        93.855

     97.853

      100.048

Maatschappelijk nut

Boekwaarde 1 januari

         3.525

       3.728

         6.958

     26.296

        26.437

Investeringen

         4.040

       3.430

        19.700

       1.100

          1.100

Desinvesteringen

         3.543

              -

                -

              -

                 -

Afschrijvingen

            294

         200

            362

         959

          1.002

Boekwaarde 31 december

         3.728

       6.958

        26.296

     26.437

        26.535

Materiële vaste activa

        87.582

     94.650

      120.151

   124.290

      126.583

In het verloop is onderscheid gemaakt tussen de investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Beide soorten investeringen worden geactiveerd en afgeschreven gedurende de verwachte gebruiksduur. De investeringen zijn verwerkt op basis van het nieuw beleid en in gang gezet beleid en de geplande vervangingsinvesteringen.