Begroting 2019 -2022

Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

Vlottende passiva

Vlottende passiva

De vlottende passiva betreffen zowel de kortlopende schulden als de overlopende passiva. Hiervan is een inschatting gemaakt rekening houdend met het verloop van de overige balansposten. Hieraan ligt geen zelfstandige raming ten grondslag.