Begroting 2019 -2022

Verschillenanalyse per programma

Openbare orde en veiligheid

Programma  Openbare orde en veiligheid

 

Financiën (x € 1.000)

Rekening 2017

Begroting incl.wijzigingen 2018

Begroting 2019

Verschil

Lasten

3.278

3.049

3.567

-518

Baten

79

10

12

2

Saldo

-3.199

-3.039

-3.555

-516

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

-

-

-

Onttrekkingen uit reserves

-

-

-

Per saldo mutaties reserves

-

-

-

Saldo inclusief mutaties reserves

-3.199

-3.039

-3.555

Toelichting begroting 2019 ten opzichte van begroting 2018 na wijziging:

Voornaamste verschillen:

Crisisbeheersing en brandweer

Hogere kosten Veiligheidsregio Brabant Noord. De bijdrage 2019 is opgenomen conform besluitvorming door de raad op 3 juli 2018.

-274.000

Openbare orde en veiligheid

Als gevolg van formatie-uitbreiding worden er meer uren verantwoord op het taakveld openbare orde en veiligheid.

-94.000

Voor 2019 en 2020 is een jaarlijks bedrag van € 88.000 (€ 2 per inwoner) opgenomen voor de bijdrage aan het integraal veiligheidsplan.

-88.000

Vanaf 2019 zijn enkele budgetten die voorheen vielen onder overhead verplaatst naar het taakveld openbare orde en veiligheid.

-58.000

Overige verschillen

-2.000

Saldo verschil

-516.000


Toelichting op hoofdlijnen begroting 2019 ten opzichte van jaarrekening 2017:

Saldo begroting 2019

-3.555

Saldo jaarrekening 2017

-3.199

Nadelig verschil

-356


Voornaamste verschillen:

Crisisbeheersing en brandweer

De bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant Noord is, conform besluitvorming door de raad, in 2019 hoger dan in 2017.

-315.000

Openbare orde en veiligheid

Als gevolg van formatie-uitbreiding worden er meer uren verantwoord op het taakveld openbare orde en veiligheid

-94.000

Voor 2019 en 2020 is een jaarlijks bedrag van € 88.000 (€ 2 per inwoner) opgenomen voor de bijdrage aan het integraal veiligheidsplan.

-88.000

Vanaf 2019 zijn enkele budgetten die voorheen vielen onder overhead verplaatst naar het taakveld openbare orde en veiligheid.

-58.000

Minder kosten ruiming explosieven. De uitgaven kunnen per jaar verschillen afhankelijk van de projecten die in een jaar worden uitgevoerd.

214.000

Overige verschillen

-15.000

Saldo verschil

-356.000