Begroting 2019 -2022

Onvoorzien en overige stelposten

Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met een post voor onvoorziene uitgaven en enkele andere stelposten. Deze kunnen voor 2019 als volgt gespecificeerd worden:

Raming 2019

Onvoorziene uitgaven

230.000

Wegenonderhoud

500.000

Gebouwenonderhoud

300.000

Gemeentelijk verkeer en vervoerplan

100.000

Sport

50.000

Toerisme

50.000

Totaal

1.230.000

Onvoorziene uitgaven
Het bedrag voor onvoorziene uitgaven is bedoeld om gedurende het jaar in te kunnen spelen op actuele of nu nog niet voorziene gebeurtenissen.

Wegenonderhoud
In afwachting van het nog vast te stellen onderhoudsplan wordt een voorlopige reservering opgenomen van € 0,5 mln. per jaar om het onderhoudsniveau aan te kunnen passen aan een gewenst hoger niveau. Bij de besluitvorming zal duidelijk worden wat de werkelijk benodigde extra inzet zal zijn en wordt een definitief besluit over het aanvullen van het onderhoudsbudget genomen.

Gebouwenonderhoud
In afwachting van het nog vast te stellen onderhoudsplan wordt een voorlopige reservering opgenomen van € 300.000 per jaar om het onderhoudsniveau aan te kunnen passen aan een gewenst hoger niveau. Bij de besluitvorming zal duidelijk worden wat de werkelijk benodigde extra inzet zal zijn en wordt een definitief besluit over het aanvullen van het onderhoudsbudget genomen.

Gemeentelijk verkeer en vervoerplan
Het nieuwe Gemeentelijk verkeer en vervoerplan (GVVP) wordt op dit moment opgesteld en zal na de begrotingsvaststelling aan de raad ter besluitvorming worden aangeboden. Om toch direct na vaststelling uitvoering te kunnen geven aan het plan, reserveren we alvast middelen in de meerjarenraming. Definitieve beschikbaarstelling van middelen vindt plaats op basis van het nog vast te stellen beleid.

Sport
Vorig jaar is op een schaalverdiepende wijze overleg gestart met de sportverenigingen om met elkaar in gesprek te gaan over een gezamenlijke toekomstagenda. Buiten de vervanging van de atletiekbaan op sportpark de Schroef en de doelen zoals opgenomen in het coalitieprogramma, zullen de verdere kaders nog opgesteld moeten worden en ter besluitvorming moeten worden voorgelegd. Om na die vaststelling uitvoering te kunnen geven aan het beleid, reserveren we alvast middelen in de meerjarenraming. Definitieve beschikbaarstelling van middelen vindt plaats op basis van het nog vast te stellen beleid.

Toerisme
In de meerjarenraming is een stelpost toerisme opgenomen die bedoeld is voor projecten of evenementen op gebied van toerisme. De inzet daarvan wordt jaarlijks bepaald op basis van de actualiteit.