Begroting 2019 -2022

Verbonden partijen

Inleiding

Inleiding

Gemeentes doen steeds meer een beroep op andere partijen bij de uitvoering van haar taken. Een deel hiervan komt terecht bij verbonden partijen. De diversiteit in verbonden partijen neemt toe, evenals het financiële en beleidsmatige gewicht ervan. Om die reden is de regelgeving omtrent verbonden partijen in het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gewijzigd. In lijn met dit besluit is in de programma’s opgenomen op welke wijze verbonden partijen bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van het gemeentelijk beleid.

In deze paragraaf wordt de algemene visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen toegelicht en zijn alle verbonden partijen opgesomd. De verbonden partijen worden uitgesplitst naar het type organisatie en daarnaast wordt toegelicht welk openbaar doel dit dient, op welke wijze de gemeente een (financieel en/of bestuurlijk) belang heeft en wat de omvang van het belang is aan het begin en de verwachte omvang aan het eind van het begrotingsjaar. Daarnaast worden de belangrijkste financiële gegevens van de verbonden partij benoemd (eigen vermogen, vreemd vermogen en verwachte resultaat) en de eventuele risico’s voor de financiële positie van de gemeente. Indien van toepassing zijn deze tevens opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

De verwachte omvang van het eigen en vreemd vermogen van de verbonden partijen aan het begin en einde van het begrotingsjaar moet worden opgenomen. Om deze informatie op te kunnen nemen zal de begroting van een verbonden partij ook een prognose van de balans moeten bevatten. Dit is pas verplicht met ingang van het vernieuwde BBV. Voor gemeenschappelijke regelingen geldt een jaar vertraging bij de invoer van het vernieuwde BBV; zij hebben dus pas vanaf het begrotingsjaar 2018 een geprognotiseerde balans opgenomen. Hierdoor zijn niet alle gegevens beschikbaar. Deze paragraaf bevat de gevraagde gegevens voor zover ze beschikbaar zijn.

Voor de uitsplitsing naar verschillende typen verbonden partijen wordt onderscheid gemaakt in:
•   gemeenschappelijke regelingen;
•   vennootschappen en coöperaties;
•   stichtingen en verenigingen; en
•   overige verbonden partijen.
Voor de gemeente Heusden is enkel sprake van gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. Wij kennen geen andere typen verbonden partijen.