Begroting 2019 -2022

Meerjarig overzicht eenmalige baten en lasten

Meerjarig overzicht eenmalige baten en lasten

Omschrijving (bedragen in €)

 Begroting 2019 

 Begroting 2020 

 Begroting 2021 

 Begroting 2022 

Baten:

Programma 7

Bijdrage maatschappelijke begeleiding, participatie

75.000

0

0

0

Totaal:

75.000

0

0

0

Lasten:

Programma 1

Verkiezingen

110.000

0

60.000

65.000

Verwacht tekort doelvermogen overdracht Vlagheide aan provincie Noord Brabant

0

0

189.000

0

Programma 2

Bijdrage integraal veiligheidsplan

88.000

88.000

0

0

Programma 3

Duurzaam veilig (incidentele kosten voor twee jaar voor het aanbrengen van snelheidsremmende verkeersmaatregelen in het buitengebied)

75.000

0

0

0

Beleidsmedewerker verkeer (apparaatskosten)

53.000

0

0

0

Programma 4

Sociaal economisch plan/platform techniek

75.000

0

0

0

Programma 5

Onderwijsagenda

45.000

45.000

0

0

Programma 6

Cultuur op koers

50.000

0

0

0

Programma 7

Vluchtelingenopvang; maatschappelijke begeleiding, participatie

75.000

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Onvoorziene uitgaven

230.000

230.000

230.000

230.000

Overhead

Datagedreven werken (werkbudget)

50.000

50.000

0

0

Medewerker DIV (apparaatskosten)

56.000

56.000

0

0

Totaal:

907.000

469.000

479.000

295.000

Saldo meerjarenbegroting inclusief incidentele baten en lasten

46.909

229.649

153.381

618.055

Saldo meerjarenbegroting structurele baten en lasten

878.909

698.649

632.381

913.055