Begroting 2019 -2022

Verschillenanalyse per programma

Duurzaamheid, Milieu en afval

Programma  Duurzaamheid, Milieu en afval

Financiën (x € 1.000)

Rekening 2017

Begroting incl.wijzigingen 2018

Begroting 2019

Verschil

Lasten

8.167

7.503

8.401

-898

Baten

7.457

7.317

8.423

1.106

Saldo

-710

-186

22

208

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

334

54

228

Onttrekkingen uit reserves

543

50

-

Per saldo mutaties reserves

209

-4

-228

Saldo inclusief mutaties reserves

-501

-190

-207

Toelichting begroting 2019 ten opzichte van begroting 2018 na wijziging:

Voornaamste verschillen:

Riolering

De opbrengst rioolheffing is hoger door tariefstijging, inflatiecorrectie en areaaluitbreiding.

245.000

In juli 2018 is het waterplan vastgesteld, dit plan omvat naast de traditionele watertaken (afval-, hemel- en grondwater) ook de klimaatstrategie en geeft daarmee invulling aan de duurzaamheidsagenda. In het Waterplan 2018-2022 is de benodigde personele capaciteit inzichtelijk gemaakt. De extra personele capaciteit wordt voorzien bij de clusters Buitendienst, BBR en Civiele Werken. De begrote uren van de formatie-uitbreiding van 3 FTE staan voornamelijk begroot op het taakveld riolering.

-220.000

Afval

De afvalbegroting is een gesloten begroting, waarbij de directe kosten met betrekking tot afval en de opslag van de overheadkosten gedekt worden door de afvalstoffenheffing. Deze geeft al jaren een tekort, waardoor de reserve negatief is. Om de kosten te dekken en de reserve aan te zuiveren, zal de afvalstoffenheffing stijgen in 2019.

500.000

Door de toenemende aangeboden tonnages PMD wordt er meer vergoed vanuit het afvalfonds. Ten opzichte van 2018 is de verwachting dat het aantal tonnages zal stijgen van 900 naar 1800 ton. Verder wordt er een vergoeding verstrekt voor € 200.000 voor de aanpak van zwerfafval.

435.000

Ondanks dat de verwachting is dat er meer tonnages worden  opgehaald aan papier. (2900 ton in 2019; 2700 ton in 2018). Blijft de opbrengst achter, doordat het variabele tarief daalt van € 107,50 naar € 65 per ton.

-100.000

De inzamelings- en verwerkingskosten van PMD stijgen in 2019 door de verdubbeling van de tonnages (1800 ton in 2019; 900 ton in 2018).

-490.000

Door betere afvalscheiding gaan de kosten voor de inzameling en verwerking van restafval verder omlaag.

100.000

In 2019 vindt er een besparing plaats op de inzamelingskosten van GFT doordat het aantal ledigingen daalt van 14 naar 10. De kosten per lediging bedragen gemiddeld € 23.000.

92.000

Als gevolg van de hogere kosten voor afvalinzameling en –verwerking is de calculatorische BTW toegenomen.

-125.000

Milieubeheer

Bij de begroting van 2019 is € 100.000 extra toegevoegd aan het budget voor duurzaamheid. Doel hiervan is om geld vrij te maken voor innovatieve projecten op het gebied van duurzaamheid die voortvloeien uit de ambities van de duurzaamheidsagenda.

-100.000

Binnen de organisatie is het thema duurzaamheid steeds breder uitgerold. Dit resulteert dat meer personen op het taakveld milieubeheer uren verantwoorden. Verder is de beleidsmedewerker Milieu, welke in 2017 en deel van 2018 belast is geweest met de invoering van omgekeerd inzamelen ingezet op duurzaamheid.

-115.000

Overige verschillen

-14.000

Saldo verschil

208.000

Toelichting op hoofdlijnen begroting 2019 ten opzichte van jaarrekening 2017:

Specificatie verschil:

Saldo begroting 2019

22

Saldo jaarrekening 2017

-710

Voordelig verschil

732


Voornaamste verschillen:

Riolering

De opbrengst rioolheffing is hoger door tariefstijging, inflatiecorrectie en areaaluitbreiding.

336.000

In juli 2018 is het waterplan vastgesteld, dit heeft geresulteerd in een formatie-uitbreiding van 2,78 FTE. De begrote uren van de formatie-uitbreiding staan begroot op het taakveld riolering.

-210.000

Afval

In 2017 is omgekeerd inzamelen ingevoerd, de incidentele kosten bedroegen € 438.000. In de begroting 2019 is € 25.000 opgenomen voor nakomende kosten.

413.000

Door betere afvalscheiding worden er meer tonnages PMD afval ingezameld. De inzamelings- en verwerkingskosten van PMD stijgen verder in 2019.

-290.000

Door betere afvalscheiding neemt de hoeveelheid restafval in 2019 verder af en gaan de kosten voor de inzameling en verwerking van restafval verder dalen.

181.000

In 2019 vindt er een besparing plaats ten opzichte van 2017 op de inzamelingskosten van GFT, doordat het aantal ledigingen daalt van 14 naar 10. De kosten per lediging bedragen gemiddeld € 23.000.

92.000

Door de toenemende aangeboden tonnages PMD wordt er meer vergoed vanuit het afvalfonds. Verder wordt er in 2019 een vergoeding verstrekt voor € 200.000 voor de aanpak van zwerfafval.

367.000

De afvalbegroting geeft al jaren een tekort, waardoor de reserve negatief is. Om de kosten te dekken en de reserve aan te zuiveren, zal de afvalstoffenheffing stijgen in 2019.

391.000

Ondanks dat er meer tonnages worden opgehaald aan papier. Blijft de opbrengst achter, doordat het variabele markttarief blijft dalen.

-160.000

Milieubeheer

Om de uitgangspunten van de vastgestelde duurzaamheidsagenda te realiseren heeft de raad in december 2017 besloten om het budget van mondiale solidariteit (€ 43.000) en nieuw beleid (€ 75.000), in te zetten voor duurzaamheid.
Daarnaast is er in brede zin geld vrijgemaakt voor innovatieve projecten op het gebied van duurzaamheid die voortvloeien uit de ambities van de duurzaamheidsagenda (€ 100.000).

-218.000

Binnen de organisatie is het thema duurzaamheid breder uitgerold. Dit resulteert dat meer personen op het taakveld milieubeheer uren verantwoorden. Verder wordt de beleidsmedewerker Milieu, welke in 2017 belast is geweest met de invoering van omgekeerd inzamelen,  ingezet op duurzaamheid.

-150.000

Overige verschillen

-20.000

Saldo verschil

732.000