Begroting 2019 -2022

Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

Inleiding

Inleiding

Met ingang van 2017 vereist het vernieuwde BBV dat er een geprognosticeerde begin- en eindbalans van het begrotingsjaar wordt opgenomen alsmede voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar.