Begroting 2019 -2022

Nieuw beleid en in gang gezet beleid per programma

Investeringen (in €)

Invest.

Jaar

Termijn jr

2019

2020

2021

2022

Programma 3

1. Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

14.500.000

v.a. 2020/2021

40

0

0

616.250

609.906

3.500.000

v.a. 2020/2021

gem 20

0

0

236.250

233.188

2. Mitigerende maatregelen voortvloeiend uit GOL

2.500.000

v.a. 2019

20

0

168.750

166.563

164.375

3. Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan (GVVP)

pm

2019

100.000

200.000

200.000

200.000

4. Herinrichting van Greunsvenpark/parkeren gemeentehuis

380.000

2019

25

0

21.850

21.584

21.318

Programma 4

5. Doeverensche sluis

600.000

2020

40

0

0

25.500

25.238

Programma 5

6. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

cf. IHP

2018

20/40

500.000

500.000

500.000

500.000

Programma 6

7. Bedrijventerreinen (revitalisering/herstructurering)

138.000

2019

15

0

11.615

11.454

11.293

8. Sportaccommodaties investeringen

70.000 p/j

2019

20

4.725

9.450

14.175

18.900

9. Investeringsagenda sport

pm

v.a. 2019

div

50.000

100.000

100.000

100.000

10. Vervanging atletiekbaan DAK/sportpark de Schroef

480.000

2019

15

38.000

40.400

39.840

39.280

11. Investeringen Duurzaamheid/energiebesparing

500.000

2019

15

42.083

41.500

40.917

500.000

2020

15

42.083

41.500

500.000

2021

15

42.083

500.000

2022

15

Totaal kapitaallasten duurzaamheid

42.083

83.583

124.500

Overhead

12. Herinrichting publieksruimte Vlijmen

143.500

2019

15

0

12.078

11.911

11.743

Exploitatie (in €)

Programma 3

13. Onderhoud wegen

500.000

500.000

500.000

500.000

Programma 4

14. Recreatie en toerisme

50.000

50.000

50.000

50.000

Overhead

15. Onderhoud gemeentelijke gebouwen

300.000

300.000

300.000

300.000

1. Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)
De afgelopen jaren zijn op verschillende momenten bedragen gereserveerd voor de Heusdense bijdrage aan de uitvoering van de projecten in het kader van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Eind 2013 hebben de samenwerkende partijen hiertoe een bestuursovereenkomst afgesloten. De Heusdense bijdrage bedraagt op basis van de afspraken in de overeenkomst bedragen € 15,7 mln. en zal naar verwachting in de periode vanaf 2020 beschikbaar moeten komen zoals de uitvoering nu gepland is na het doorlopen van planologische (incl. evt beroepsprocedure) en de aanbestedingsprocedure.
De door Heusden reeds gemaakte kosten (voorbereidingskosten en aanleg Ei van Drunen) en de in te brengen gronden worden verrekend met de te betalen bijdrage. Voor de uitvoeringsfase is in deze begroting een bedrag van € 14,5 mln. beschikbaar.
In de voorjaarsnota 2017 is een aanvullend investeringsbedrag van € 3,5 mln. opgenomen om fase 2 van de GOL tegelijk met fase 1 uit te voeren. In de raadsvergadering van 6 dec 2016 heeft de raad ingestemd met deze keuze. Voordat met de uitvoering wordt gestart, zal de raad worden geïnformeerd over de aanbestedingsuitkomst en wordt gevraagd het krediet beschikbaar te stellen.

2) Mitigerende maatregelen voortvloeiend uit de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
De GOL projecten in Vlijmen Oost, Nieuwkuijk en de Baardwijkse Overlaat, hebben ook consequenties voor het onderliggende wegennet voor de gemeente. De verkeersstromen in de kernen zullen door de GOL maatregelen wijzigen. Hierdoor zijn aan het aansluitende onderliggende wegennet maatregelen nodig ten behoeve van een goede doorstroming, toe en afvoer van verkeer op lokale wegen alsmede geluidsmaatregelen. In de voorjaarsnota 2016 is een voorlopig investeringsbedrag opgenomen vanaf 2019, voorafgaand/gekoppeld of na afloop aan de uitvoeringsfase van de GOL projecten. In 2019 zijn de eerste investeringen voorzien. Een uitwerking van de uit te voeren maatregelen zal onderdeel vormen van het nog vast te stellen GVVP. Aan de raad is aangegeven dat de verdere uitwerking van de mitigerende maatregelen nog worden voorgelegd. Votering van het krediet vindt dan ook plaats bij de vaststelling van dat voorstel of mogelijk gekoppeld aan de vaststelling van het GVVP.

3) Gemeentelijk verkeer en vervoerplan (GVVP)
De voorbereidingen en opstelling van een nieuw gemeentelijk verkeer en vervoerplan vindt op dit moment plaats. Voor de uitvoering van de daarin op te nemen maatregelen/investeringen zijn buiten het GOL en de mitigerende maatregelen, geen middelen beschikbaar in de meerjarenbegroting. Daarom wordt voorgesteld vooralsnog een stelpost op te nemen in de meerjarenbegroting van
€ 200.000 p/jaar. Afhankelijk van de aard van de maatregelen moet nog bekeken worden in hoeverre dit bedrag kan worden aangewend als lasten voor meerjarige investeringen en welk deel als éénmalige kosten ten laste van de exploitatie in het jaar van uitgave. Dit kan pas worden bepaald nadat duidelijk is welke uitvoeringsvoorstellen worden opgenomen in het GVVP. Votering van middelen vindt plaats bij de vaststelling van het GVVP of op basis van afzonderlijke projectvoorstellen.

4) Herinrichting Van Greunsvenpark/parkeren gemeentehuis Vlijmen
Op 3 juli 2018 heeft de raad een voorbereidingskrediet gevoteerd voor de integrale herinrichting van het Van Greunsvenpark in Vlijmen. Daarbij is aangegeven dat eind dit jaar/begin volgend jaar een voorstel volgt voor de uitwerking van het plan en de kredietvotering van de uitvoering daarvan. De totale kosten van de uitvoering incl voorbereiding zijn geschat op € 700.000. Een deel van de kosten kan worden gedekt uit kredieten voor riolering en er resteert nog een deel uit de herinrichting van het Centrumplan. Het nog af te dekken tekort bedraagt ongeveer € 380.000. Dit bedrag is hier opgenomen als voorlopige stelpost. Aanwending vindt plaats op basis van het raadsvoorstel over de uitvoering.

5) Doeverensche sluis
De Elshoutse Zeedijk vormt een schakel van waardevol landschappelijk cultuurhistorisch elementen, welke dijk door haar bescherming tegen het wassende water, mede aan de wieg heeft gestaan van de ontwikkeling van de gemeente Heusden. Niet voor niets is er dan ook in de afgelopen twee bestuursperioden aan gewerkt om de waarde van de dijk in stand te houden en te herwaarderen. In de vorige bestuursperiode zijn de restauratie-inspanningen aan en de daarmee gepaard gaande restauratie-kosten voor het derde en laatste bouwkundige monument in de Elshoutse Zeedijk, de Doeverensche sluis, in beeld te brengen. De gehele sluis verkeert in een zeer slechte staat. Er is snel actie noodzakelijk om de sluis te behouden voor de toekomst om nog hogere investeringen te voorkomen en daarmee te voldoen aan de zorgplicht voor het in stand houden van monumenten. De herstelkosten zijn berekend op € 600.000, inclusief interne begeleidingskosten en vooronderzoeken. Het project is mogelijk subsidiabel op basis van de provinciale regeling Cultureel Erfgoed (50%); bij de kostenraming is daar nu nog geen rekening mee gehouden. Gelet op een benodigd voorbereidingstraject en een goede planning van werkzaamheden buiten winterse perioden zou voorbereiding tot in 2019 kunnen plaatsvinden en uitvoering met ingang van 2020. Votering vindt derhalve plaats met de vaststelling van de begroting 2020 of op basis van een separaat raadsvoorstel.

6) Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP)
In de raadsvergadering van juli 2017 is het IHP vastgesteld. De investeringsplanning voor de komende 20 jaar is daarin opgenomen. Dit resulteert in een gemiddelde jaarlast van € 500.000. Bij de bespreking van het IHP is aangegeven dat het college van de afzonderlijke investeringen van voorgenomen verbouwingen/upgrades/nieuwbouw een uitwerkingsvoorstel voor zal leggen aan uw raad. Op dat moment vindt de votering van middelen voor afzonderlijke projecten plaats.

7) Revitalisering/herstructurering bedrijventerreinen
In de voorjaarsnota 2015 zijn middelen opgenomen om de herstructurering van de bedrijventerreinen af te ronden. Het gaat nog om de bedrijventerreinen Heesbeen, Bakkersdam en Meeuwaert. Voor Heesbeen en Bakkersdam zijn de middelen eind 2016 afgeraamd van deze stelpost. De resterende middelen kunnen nog ingezet worden.
Dit betreft de uitvoering van bestaand beleid; voor de resterende aanwending van de nog beschikbare middelen zal geen separaat voorstel aan de raad worden voorgelegd na de votering bij de vaststelling van de begroting 2019.

8) Investeringen sportaccommodaties
In het kader van de BBV-wijziging 2017 moeten alle nieuwe, levensduur-verlengde en kwaliteit-verbeterende investeringen (boven de € 15.000) worden geactiveerd. Dit betekent dat uitgaven die voorheen ten laste van de stelpost ‘onderhoud sportaccommodaties’ werden gedaan, nu moeten worden geactiveerd (mits groter dan € 15.000). Door het grotendeels omzetten van deze stelpost uit de exploitatie naar een investeringsbedrag, kunnen deze investeringen ook in de toekomst worden bekostigd. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om investeringen in ledverlichting, velden of accommodatie-aanpassingen. Deze investeringen kennen verschillende afschrijvingstermijnen, uitgegaan wordt van een gemiddelde afschrijving van 20 jaar. Het investeringsvolume per jaar is in 2017 gebaseerd op de gemiddelde jaarlijkse kosten in de afgelopen 4 jaar. Aangezien het hier gaat om een technische omzetting van een exploitatiebudget naar een investeringsbudget, wordt geen separaat voorstel aan de raad voorgelegd voor de aanwending van het krediet in 2019 na de votering bij de vaststelling van de begroting 2019.

9) Investeringsagenda Sport
Eind 2017 is een traject gestart om in overleg met de sportverenigingen te komen tot een toekomstbeeld. In het coalitieprogramma is opgenomen dat goede sportvoorzieningen, zoals velden,
kleedaccommodaties en verlichting, en een extra steuntje in de rug als sporten te duur voor je is, aan de basis staan van een verantwoord gemeentelijk sportbeleid. Geld mag geen struikelblok vormen voor sporten en bewegen. Na inventarisatie willen we in de begroting extra ruimte opnemen voor sportinvesteringen. Daarvoor is een voorlopige stelpost opgenomen in dit overzicht. Dit bedrag is nog niet onderbouwd en zal dus op basis van de uitkomsten kunnen worden bijgesteld indien nodig. Aanwending vindt plaats op basis van de nog op te stellen agenda danwel op basis van individuele voorstellen.

10) Vervanging atletiekbaan DAK/sportpark De Schroef
De atletiekbaan van DAK is in dusdanige staat dat vervanging op korte termijn noodzakelijk is. Hiervoor zijn 3 scenario’s in beeld gebracht. Om te bepalen welk scenario van toepassing is wordt nog onderzoek gedaan. In het slechtste geval moet de asfaltlaag onder de toplaag worden vervangen.
Als dat het geval is moeten we rekening houden met een bedrag van circa € 480.000. Als alleen de toplaag vervangen moet worden de kosten geraamd op circa € 270.000. Indien de bestaande onderlaag nog goed is, hoeft alleen het bovenste gedeelte van de toplaag te worden vervangen en bedragen de kosten naar verwachting € 235.000. In de reservering in deze begroting is vooralsnog het maximale bedrag gereserveerd. Over de uitkomst van het scenario onderzoek en de uit te voeren werkzaamheden zal een separaat raadsvoorstel volgen inclusief de kredietvotering.

11) Investeringen duurzaamheid/energiebesparing
De afgelopen twee jaar is een start gemaakt met de ambitie om te komen tot een verduurzaming van gemeentelijke gebouwen en een realisering van een energiebesparing van 15%. De komende jaren willen we de ambities zoals opgenomen in de duurzaamheidsagenda voort zetten. Op basis van de werkelijke investeringen in de jaren 2017 en 2018 en de praktische haalbaarheid wordt de komende jaren rekening gehouden met een jaarlijkse investering van € 0,5 mln. per jaar. De duurzaamheidsagenda en de doelstelling om alle gemeentelijke voorzieningen in 2030 energieneutraaal te laten zijn, vormen daarbij de leidraad. Op dit moment wordt gewerkt aan de opstelling van een ‘routekaart’ die in beeld brengt welke maatregelen bij welke gebouwen genomen kunnen worden. Hiervoor volgt nog een raadsvoorstel. Votering van middelen vindt dan plaats.

12) Aanpassing publieksruimte
In 2001, is het gemeentehuis Vlijmen ingrijpend verbouwd. Naast de bouwkundige zaken is ook de inrichting, het meubilair en vitrage vernieuwd. De 1e verdieping van het gemeentehuis in Vlijmen heeft een front-office functie. Er bevinden zich een aantal vergaderruimten waar overleg met externen plaatsvindt. De raadsfracties maken regelmatig gebruik van de vergadervoorzieningen aldaar. Ook is de 1e verdieping de vergaderlocatie van het college, waarbij regelmatig ook externen ontvangen worden.
Het interieur en de helderheidswering zijn, na 17 jaar, aan vervanging toe. Stoelen, tafels, kapstokken helderheidswering en overige aankleding zijn gedateerd of versleten. Met deze onverzorgde uitstraling wekt de gemeente bij onze gasten niet de gewenste professionele en moderne indruk. Het betreft de herinrichting van de overlegruimten en de algemene verkeers- en ontvangstruimte.
Het college zal hierbij kiezen voor een ontwerp gebaseerd op sober maar degelijk. Gelet op het feit dat deze werkzaamheden vallen onder het vlak van bedrijfsvoering, zal het college na votering in deze begroting besluiten over de aanwending zonder tussenkomst van de raad.

13) Onderhoud wegen
Als gevolg van de economische crisis is het kwaliteitsniveau van onze wegen, voet- en fietspaden, openbaargroen en gemeentelijke gebouwen in de afgelopen jaren verslechterd. Het kwaliteitsniveau heel en veilig blijkt in de praktijk niet voor elke situatie afdoende. In het coalitieprogramma is opgenomen dat we het kwaliteitsniveau willen verhogen. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw beheerplan. De hier opgenomen middelen betreft een voorlopige reservering en kan op basis van het plan worden bijgesteld. Votering van middelen vindt dan ook op dat moment plaats.

14) Recreatie en toerisme
De middelen zijn bedoeld voor projecten die het toerisme in Heusden bevorderen of om voorzieningen aan te leggen voor toeristen en recreanten. Het gaat hierbij om projecten die beleidsdoelen uit het Sociaal Economisch Plan bewerkstelligen. Maar ook om regionale projecten die uit de samenwerking met buurgemeenten voortkomen. Met de vaststelling van de begroting voteert u de hiervoor in te zetten middelen in 2019.

15) Onderhoud gemeentelijke gebouwen
Als gevolg van de economische crisis is het kwaliteitsniveau van onze wegen, voet- en fietspaden, openbaargroen en gemeentelijke gebouwen in de afgelopen jaren verslechterd. Het kwaliteitsniveau heel en veilig blijkt in de praktijk niet voor elke situatie afdoende. In het coalitieprogramma is opgenomen dat we het kwaliteitsniveau willen verhogen. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw beheerplan. De hier opgenomen middelen betreft een voorlopige reservering en kan op basis van het plan worden bijgesteld. Votering van middelen vindt dan ook op dat moment plaats.