Begroting 2019 -2022

Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

Vaste schuld

Vaste schuld

De vaste schulden betreffen zowel de aangetrokken financieringen bij banken en andere financiële instellingen als de leningen bij andere openbare lichamen. Daarnaast zijn ontvangen waarborgsommen opgenomen.

De financieringen zijn opgenomen op basis van de meerjarige liquiditeitsprognose. De totale omvang neemt af voornamelijk als gevolg van enerzijds lagere uitgaven voor investeringen en bouwgrondexploitaties en anderzijds hogere verwachte inkomsten uit bouwgrondexploitaties. Een nadere toelichting is opgenomen in de paragraaf financiering.