Begroting 2019 -2022

Inkomsten en uitgaven

Inkomsten en uitgaven (x € 1.000)

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur en beheer

5.908

1.845

-4.063

6.014

1.684

-4.331

6.275

1.666

-4.609

6.058

1.666

-4.392

Openbare orde en veiligheid

3.567

12

-3.555

3.592

12

-3.580

3.513

12

-3.501

3.523

12

-3.511

Verkeer en vervoer

4.759

292

-4.468

5.571

5.696

125

5.927

417

-5.510

5.794

292

-5.503

Economie en recreatie

11.472

6.276

-5.196

15.099

10.044

-5.056

14.500

9.436

-5.064

11.888

6.822

-5.066

Onderwijs

3.546

519

-3.027

3.544

519

-3.025

3.475

519

-2.956

3.491

537

-2.954

Sport en cultuur

7.123

1.534

-5.589

6.896

1.477

-5.419

6.916

1.456

-5.461

6.891

1.456

-5.435

Sociaal domein

38.606

9.531

-29.075

38.435

9.456

-28.979

38.281

9.456

-28.825

38.256

9.456

-28.800

Milieu en afval

8.630

8.423

-207

8.845

8.601

-244

9.074

8.803

-271

9.334

9.016

-318

Bouwen en wonen

8.261

7.367

-894

4.418

3.387

-1.031

3.060

2.193

-866

6.707

5.838

-869

Algemene dekkingsmiddelen

2.753

69.062

66.309

8.766

70.639

61.873

3.046

70.228

67.182

3.001

70.433

67.432

Overhead

11.017

1.057

-9.960

10.932

1.057

-9.875

10.792

1.057

-9.735

10.793

0

0

Heffing VPB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien en overige stelposten

230

0

-230

230

0

-230

230

0

-230

230

0

-230

Saldo van baten en lasten

105.872

105.918

46

112.341

112.572

229

105.089

105.243

154

105.966

106.584

618