Begroting 2019 -2022

Voorwoord

Samen doen in 2019

De begroting 2019 is de eerste begroting in de nieuwe bestuursperiode, de eerste begroting waarin de ambities uit het coalitieprogramma Heusden. Samen. Doen! handen en voeten krijgen in de financiële planning van de gemeente. Tegelijkertijd is dit nadrukkelijk níet de eerste begroting. Het is opnieuw een begroting die laat zien dat Heusden een financieel gezonde gemeente is, die ieder jaar beschikt over de financiële middelen om de dromen van onze gemeenschap te realiseren. Ook met de begroting 2019 lukt dat: we hebben voor het vijfde jaar op rij een sluitende begroting. Dat we hierbij keuzes moeten maken en dat we dat doen langs de lijnen van het coalitieakkoord, is logisch.

Samen thuis
“Samen thuis in Heusden” hebben de inwoners hun toekomstvisie genoemd, die ze kort voor de verkiezingen van 2018 presenteerden. Verkeer en vervoer en de openbare ruimte spelen een prominente rol in deze visie. Samen met inwoners, ondernemers en betrokkenen gaan we een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan opstellen en we stellen budget beschikbaar om het kwaliteitsniveau van onze wegen, voet- en fietspaden, openbaar groen en gemeentelijke gebouwen naar een hoger niveau te brengen. Bij elkaar gaat het om een bedrag van € 1,3 miljoen per jaar.

Voor iedereen
Na de transities van de afgelopen jaren, richten we ons op de transformatie naar een samenleving waarin we elkaar helpen en waarbij meedoen naar vermogen voor iedereen het leidend principe is om te komen tot een vitale Heusdense samenleving. We transformeren van individueel verzorgen naar collectieve preventie. We doen dit om de samenleving veerkrachtig en de kosten beheersbaar te houden. Door toename van het aantal ouderen, chronisch zieken en jeugdzorggebruikers nemen de uitgaven voor het sociaal domein nog toe. In 2019 verwachten we hierdoor binnen het sociaal domein ongeveer een miljoen meer uit te geven. Daar staat tegenover dat de bijdrage aan Baanbrekers ruim een miljoen lager is. Zeker vanuit het principe dat we een gemeente zijn voor iedereen, betekent meer uitgeven binnen het sociaal domein dat we meer geld uitgeven aan inwoners die het nodig hebben.

Samen doen
De door inwoners geschreven toekomstvisie “Samen thuis in Heusden” sluit aan op onze merkbelofte Dromen. Doen. Heusden. Wij zijn er voor de inwoners en niet andersom. Natuurlijk moet onze gemeenschap keuzes maken, niet ieders droom kan op ieder moment. We maken die keuzes in Heusden samen, waarbij de gemeente ondersteunt en knopen doorhakt wanneer mensen er niet zelf uitkomen.
Voorbeelden van samen doen in deze begroting zijn onder andere verhoging van de wijkbudgetten voor Buurt Bestuurt, een wijkwethouder voor het buitengebied, het opstellen van de omgevingsvisie, cultuur op koers en het sportinvesteringsprogramma.

Blik vooruit
De extreem hete zomer van 2018 heeft nog eens onderstreept hoe groot de urgentie is voor realisatie van de Duurzaamheidsagenda. We móeten als samenleving veel duurzamer worden en we moeten dit snel doen. Dat vraagt om ingrijpende keuzes, bij de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, het bevorderen van de biodiversiteit en het hergebruik van grondstoffen.
Heusden is een gemeente met lage lokale lasten en in deze begroting houden we dat ook zo. Onze inwoners willen, net als wij, goede voorzieningen op gebied van sport, cultuur, verkeersveiligheid en openbaar groen. Deze voorzieningen kosten uiteraard wel geld. Ondanks een kleine verhoging van de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolrechten, blijven de lokale lasten voor onze inwoners laag in vergelijking met het landelijk gemiddelde. In deze begroting hebben we daarmee een juiste balans tussen goede voorzieningen enerzijds en acceptabele lokale lastendruk anderzijds. We investeren daarbij de komende jaren, zoals aangekondigd in het coalitieakkoord, € 3 miljoen per jaar in bijvoorbeeld veiligheid, duurzaamheid, wegen en openbaar groen.

Transparantie
De begroting 2019 is de tweede begroting die we digitaal presenteren. Voor iedere inwoner van de gemeente Heusden is de begroting gemakkelijk, online te lezen. Dit jaar vatten we de begroting ook visueel samen in een infographic. Dromen. Doen. Heusden. vraagt om transparantie, die we dan ook graag geven. Niemand is perfect, daarom horen we graag uw mening over de manier waarop wij de begroting aanbieden. Dat kan bijvoorbeeld per mail via info@heusden.nl.