Begroting 2019 -2022

Bouwen en wonen

Beschrijving

Vanuit onze merkbelofte Dromen.Doen.Heusden. doen we er alles aan om dromen waar te maken en initiatieven uit de samenleving een reële kans van slagen te bieden. We transformeren naar een participerende overheid waarbij de raad de kaders vaststelt. Binnen de vastgestelde kaders heeft het college bewegingsruimte om via een uitvoeringsstrategie te doen wat nodig is en de eigenaar/gebruiker en projectontwikkelaars mogelijkheden hebben om zijn gronden te bebouwen. Dit vraagt van ons om een open houding van de overheid waarbij burgerparticipatie gaandeweg transformeert naar overheidsparticipatie. In plaats van regisseren gaan we steeds vaker faciliteren. Daarnaast is het de taak van de gemeente om te zorgen voor voldoende gevarieerd woningaanbod waar de markt behoefte aan heeft. Inwoners en woningzoekenden kunnen hierdoor zoveel mogelijk zelf bepalen hoe ze willen wonen. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de niet-kapitaalkrachtigen en voor burgers die voor zelfstandig wonen afhankelijk zijn van aangepaste woningen of de nabijheid van zorg(instellingen).