Begroting 2019 -2022

Bouwen en wonen

Ontwikkelingen

Woningbouwprogramma

In mei 2017 heeft de provincie de prognosecijfers voor de ontwikkeling van de bevolking en woningvoorraad voor het laatst geactualiseerd. De provinciale prognoses van 2017 vormen de basis voor de herziening van de woningbouwplanning van dit jaar (2018). Hierin is vastgelegd dat de opgave van de gemeente Heusden voor de periode 2018-2027 een toename van 2.130 woningen betreft. Ook in de jaren daarna wordt nog een groei van het aantal huishoudens en dus woningen voorzien, maar in een lager tempo.

In de gemeentelijke woningbouwplanning zijn 2.186 woningen voorzien in de periode van 2018 t/m 2027. De verwachting is dat hiervan ca. 350-400 woningen worden opgeleverd in 2019.

Jaarlijks worden regionaal nieuwe afspraken gemaakt in het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO). Met de Brabantse Agenda Wonen (RAW) verandert dit. Het RRO transformeert naar zogenaamde ontwikkeldagen en toekomstige afspraken zullen veel meer worden gemaakt naar opgaven en actuele thema’s in (sub)regionale woningmarkten. Op basis van de RAW werken provincie en gemeenten daarom samen aan het Perspectief op bouwen en wonen.

Omgevingswet

De in 2016 vastgestelde Omgevingswet treedt naar verwachting per 2021 in werking. De impact van deze wet is groot. Het stelsel van structuurvisie, bestemmingsplan en omgevingsvergunning zal worden vervangen door een nieuw instrumentarium van omgevingsvisie, omgevingsplan/programma en een verder geïntegreerde omgevingsvergunning. 2019 zal daarom in het teken staan van het voorbereiden van de organisatie op dit nieuwe stelsel.

Huisvesting bijzondere doelgroepen

Door de vermaatschappelijking en de extramuralisering van de zorg is het noodzakelijk dat er voldoende aanbod is van woningen waar zorg aan huis kan worden geleverd om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Met name voor bijzondere doelgroepen zoals arbeidsmigranten, vergunninghouders, mensen die afhankelijk zijn van vormen van beschermd wonen, ex-gedetineerden en ex-cliënten van zorginstellingen moet rekening worden gehouden met een groeiende behoefte aan zo regulier mogelijke huisvesting met een eventuele zorgcomponent.

Gasloos bouwen

Per 1 juli 2018 vervalt de aansluitplicht op gas. Dit heeft consequenties voor alle nieuw te bouwen woningen.