Begroting 2019 -2022

Onderhoud kapitaalgoederen

Wegen

Wegen

De gemeente is op dit moment eigenaar en beheerder van circa 3,1 miljoen vierkante meter verharding. De kwaliteit van de wegen is zodanig dat er geen situaties zijn waarin kapitaalsvernietiging aan de orde is of waar sprake is van structurele achterstanden. Het wegenbeleid is er op gericht dat de gebruikers er op kunnen vertrouwen dat zij op een goede manier gebruik kunnen maken van de wegen. Voor het gewenste onderhoudsniveau wordt het uitgangspunt “veilig en heel” gehanteerd. Onderhoudswerkzaamheden vinden plaats naar aanleiding van visuele inspecties. Er wordt gekeken hoe de wegen zo opgeknapt kunnen worden dat de (verkeers)veiligheid van alle (verkeers)deelnemers aan de openbare ruimte kan worden gewaarborgd. Medio 2018 zijn de wegen opnieuw geïnspecteerd en op basis van de bevindingen wordt het beleidsplan en beheersplan wegen in 2018 verder geactualiseerd. De verwachting is dat dit eind 2018 begin 2019 gereed is.