Begroting 2019 -2022

Onderhoud kapitaalgoederen

Gemeentelijke gebouwen

Gemeentelijke gebouwen

Het beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen omvat het onderhoud van alle gemeentelijke gebouwen. Het aantal is aan wijziging onderhevig door met name verkoop.
De meeste panden worden gezien als ’tijdelijk bezit’, omdat ze zijn aangekocht in het kader van toekomstige ontwikkelingen. Deze gebouwen hebben een eigen beheer- en onderhoudsaanpak.

Voor de ‘vaste’ gemeentelijke gebouwen is een beheerplan opgesteld.

De gebruikers/huurders moeten er op kunnen vertrouwen dat zij op een goede manier gebruik kunnen maken van deze gebouwen. Dit moet de gemeente realiseren tegen maatschappelijk acceptabele kosten en in lijn met de budgetten in de begroting. Vanzelfsprekend moet hierbij worden voldaan aan de wettelijke eisen.

Het gewenst onderhoudsniveau wordt kort samengevat als “veilig en heel”. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw meerjarig onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen. De verwachting is dat dit nog in 2018 vastgesteld gaat worden.

De uitgangspunten voor het beheer en het onderhoud van de gebouwen zijn dat gebouwen goed blijven functioneren volgens het huidige gebruik. Waar mogelijk wordt bij onderhoud zoveel
mogelijk gekozen voor duurzame/energiezuinige c.q. besparende oplossingen.

Door het verlagen van het onderhoudsniveau zijn esthetica en comfort van minder belang.