Begroting 2019 -2022

Onderhoud kapitaalgoederen

Civiele kunstwerken

Civiele kunstwerken

Het gaat hier onder meer om vaste en beweegbare bruggen, kademuren en vlonders. Voor de langere termijn is het noodzakelijk om op een soortgelijke wijze als voor de wegen een doorkijk te maken. Voorgesteld is om de resultaten van deze doorkijk in de toekomst onderdeel te laten uitmaken van het beheerplan wegen. Op dit moment wordt een en ander geïnventariseerd en bepaald hoe hiermee om gegaan moet worden. Hiermee heeft de gemeente dan een compleet beeld van de onderhoudsbehoefte in tijd en middelen om de wegen inclusief de (civieltechnische) kunstwerken veilig en heel te houden.