Begroting 2019 -2022

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Apparaatskosten

Apparaatskosten (div. programma's)
In de begroting worden apparaatskosten doorberekend aan investeringen en aan de grondexploitaties (begroot 2019 27.900 uur/€ 1.538.000). Dit aantal uur wordt gebaseerd op de in de beleidsplanning voorgenomen activiteiten. Indien tijdens de uitvoering van de begroting blijkt dat er een substantiële afname is van de activiteiten voor investeringen en grondexploitatie, kunnen er minder apparaatskosten aan die activiteiten worden toegerekend, wat tijdelijk tot een hogere toerekening aan de jaarlijkse exploitatie kan leiden. Dit is het geval wanneer de vermindering van de personele capaciteit, niet onmiddellijk kan worden gerealiseerd. Er is dan sprake van tijdelijke frictiekosten. In tijden van verslechterde economische situatie is deze kans groter dan in tijden van hoogconjunctuur. Op basis van de huidige economische vooruitzichten is dit risico beperkt.

Beheersmaatregel: sturen op de inzet van capaciteit op projecten en investeringen zodat bij een afname van projecten ook minder capaciteit wordt ingezet.

Een ander risico m.b.t. het apparaat doet zich voor bij de inhuur. Hiervoor is bovenop de personeelskosten van de formatie een flexbudget beschikbaar. Zodra formatie niet ingevuld is, wordt het bijbehorende budget toegevoegd aan het flexbudget. Hiervoor kan vervolgens capaciteit worden ingehuurd. Daarnaast kan uit het flexbudget capaciteit worden ingehuurd voor specifieke knelpunten bovenop de bestaande formatie (bijv. bij piekbelasting of voor specialistische kennis). De grootste knelpunten deden zich de afgelopen twee jaar vooral voor binnen het beleidsterrein beheer openbare ruimte. Vanaf 2019 verwachten we dat de formatie op sterkte komt; hiertoe zijn in deze begroting de benodigde formatievoorstellen opgenomen. Ook een aantal andere voorstellen zullen de druk op de huidige formatie verlichten en daarmee de kans op overschrijding van het flexbudget verkleinen.  
Toch bestaat er altijd de kans dat de situatie ontstaan dat de behoefte/noodzaak aan inhuur groter is dan het beschikbare budget. Uiteraard is het streven erop gericht om een zorgvuldige afweging te maken tussen benodigde/noodzakelijke inhuur passend binnen het beschikbare budget.  

Beheersmaatregel: secure integrale afweging maken gedurende het jaar over de in te huren capaciteit en/of prioriteiten stellen in de te verrichten werkzaamheden indien mogelijk.  

Risicoprofiel

Maximale omvang

kans

2019 begroting

€ 350.000

20%

2017 jaarrekening

€ 500.000

40%