Begroting 2019 -2022

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Uitvoering werken

Uitvoering werken (diverse programma's)
Inherent aan het uitvoeren van publieke taken is, dat er risico’s zijn bij die uitvoering. Dit is deels te ondervangen door te kiezen voor een bepaalde aanbestedingsvorm, afspraken te maken met de uitvoerder/aannemer, en door een voldoende grote post onvoorzien op te nemen in de raming van het uitvoeringsbudget/krediet. Niettemin kunnen zich altijd onvoorziene omstandigheden voordoen bij de uitvoering die vooraf niet zijn afgedekt en leiden tot kostenoverschrijdingen. Met name bij grote projecten zoals bijvoorbeeld de renovatie van de Voorste Venne.

Daarnaast kunnen er, o.a. door een toenemend claimbewustzijn bij burgers, claims en rechtsgedingen voortvloeien, waarvan de eventuele financiële consequenties niet altijd door een verzekering (kunnen) worden gedekt. Op basis van de feitelijke aanspraken in het verleden wordt dit risico laag ingeschat.

Beheersmaatregel: bij nieuwe projecten of bouwgrondexploitaties wordt bij de voorbereiding van een project rekening gehouden met mogelijke schadeloosstellingen of aanspraken op schadevergoedingen e.d. Binnen de ramingen wordt hier dan ook rekening mee gehouden.

Risicoprofiel

Maximale omvang

Kans

2019 begroting

€ 500.000

10%

2017 jaarrekening

€ 500.000

10%