Begroting 2019 -2022

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Baanbrekers

Baanbrekers (programma 7)
Een groot deel van de uitvoering rondom werk en inkomen doen we samen met de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand en wordt uitgevoerd door Baanbrekers. Baanbrekers ontvangt van de gemeenten hiervoor het BUIG-budget en het Participatiebudget en een bijdrage in de uitvoering. Deze bijdrage is opgenomen op basis van de meerjarenbegroting 2019-2022 van Baanbrekers. Een herpositioneringsonderzoek moest vanaf 2019 leiden tot een gemeentelijke bijdrage op basis van een vooraf afgesproken takenpakket. Inmiddels is de ontwikkeling van de rijksbijdragen zodanig dat het taakstellend budget gerealiseerd is zonder ingrijpende keuzes in de positie van Baanbrekers.

Het risico blijft bestaan dat afwijkingen optreden ten opzichte van de vastgestelde meerjarenbegroting van Baanbrekers, bijvoorbeeld als gevolg een lagere uitstroom uit de bijstand dan voorzien waardoor de uitgaven op inkomensondersteuning hoger uitkomen dan begroot. In dat geval kan hiervoor incidenteel een beroep worden gedaan op de nog beschikbare vrije ruimte in de reserve sociaal domein voor zover er binnen de uitvoeringsorganisatie geen reserves zijn om eerst zelf tegenvallers op te vangen.

Risicoprofiel

Maximale omvang

Kans

2019 begroting

€ 0

0%

2017 jaarrekening

€ 0

0%