Begroting 2019 -2022

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Renterisico

Renterisico (overhead)   
In de begroting 2019 en meerjarenraming wordt rekening gehouden met een rente voor nieuw op te nemen geldleningen van 1,5%. Het risico bestaat dat het werkelijke rentepercentage waarvoor leningen worden afgesloten hoger is. Gelet op de rentestand en verwachte rente-ontwikkeling is die kans nog altijd beperkt.
Voor de berekening van het risicoprofiel is uitgegaan van een maximale rente van 2,5%. De omvang van het risico wordt gekoppeld aan de financieringsbehoefte. In de primaire begroting bedraagt deze financieringsbehoefte voor 2019 € 24 miljoen. In 2018 zijn er 2 leningen afgesloten van in totaal € 12 miljoen, met een gemiddeld rentepercentage van 0,59%. De verwachting is dat de financieringsbehoefte in 2019 ook onder de 1,5% kan worden gefinancierd. Om deze redenen staat het risicoprofiel voor dit moment op nul.

Beheersmaatregelen: spreiding leningenportefeuille, rentevisie, actualiseren rente die we verwachten te betalen.

Risicoprofiel

Maximale omvang

Kans

2019 begroting

€ 0

0%

2017 jaarrekening

€ 0

0%