Begroting 2019 -2022

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Gemeentelijke kapitaalgoederen

Gemeentelijke kapitaalgoederen (programma 1,3 en 8)
De gemeente beheert een aantal gebouwen en openbare voorzieningen (wegen, rioleringen etc.). Het onderhoud en beheer van deze kapitaalgoederen geschiedt op basis van beheerplannen. Voor de kosten van de uitvoering van de beheerplannen zijn voorzieningen of reserves gevormd om schommelingen in uitvoeringskosten tussen verschillende jaren op te kunnen vangen. Het risico is aanwezig dat calamiteiten ontstaan die kosten met zich meebrengen die niet (volledig) uit de in de begroting beschikbare middelen gedekt kunnen worden. De uitgangspunten voor wegen en gebouwen (en ook voor groenonderhoud zijnde een niet-kapitaalgoed), zijn door de raad vastgesteld. Door actuele beheerplannen wordt de kans op niet voorziene uitgaven verkleind.

Heel en veilig is bij de opstelling van de beheerplannen in 2014 het uitgangspunt geweest. In de praktijk komt dit uitgangspunt soms onder druk te staan. Hoewel strikt genomen wel aan de criteria heel en veilig wordt voldaan, kan dit anders worden ervaren bijvoorbeeld in vergelijking met omliggende straten of de omgeving als het gaat om wegenonderhoud. In het coaltieprogramma is aangegeven dat een heroverweging wordt gemaakt om voor andere uitgangspunten en daarbij behorende middeleninzet te kiezen. In deze begroting zijn hiervoor de middelen gereserveerd. Vaststelling van het aangepaste beheerniveau voor wegen en gebouwen zal nog moeten plaatsvinden; voor het groenstructuurplan is dat inmiddels gebeurd.

Beheersmaatregel: met de aanwezigheid van een actueel en volledig onderhoudsplan is de kans op calamiteiten beperkt of zorgt slechts voor een verschuiving in de planning.

Risicoprofiel

Maximale omvang

kans

2019 begroting

€ 300.000

30%

2017 jaarrekening

€ 300.000

30%