Begroting 2019 -2022

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Verkoop gemeente-eigendommen

Verkoop gemeente-eigendommen (programma 1)
In de meerjarenraming is een te realiseren opbrengst opgenomen m.b.t. de verkoop van gemeentelijke eigendommen. Met de verkoop van gemeentelijke gronden en panden wordt gestreefd een verkoopopbrengst te realiseren met o.a. het doel de algemene reserve ten minste op het minimumniveau te houden en het weerstandsvermogen te vergroten waardoor mogelijke tegenvallers in de toekomst opgevangen kunnen worden.
Het hier opgenomen risico betreft het niet realiseren van de verkoopopbrengst van het betreffende jaar om de algemene reserve te voeden (ten minste op met minimumniveau). Voor 2019 bedraagt de ingecalculeerde (netto)verkoopopbrengst € 135.000. Zoals de afgelopen jaren al is gebleken loopt de geraamde taakstelling in een jaarschijf niet altijd in de pas met de werkelijke verkopen omdat het heel lastig is te voorspellen wanneer bepaalde panden/gronden daadwerkelijk verkocht zullen worden. Het risico wordt nihil indien de algemene reserve weer boven het minimumniveau uitkomt en dat ook in de toekomst (gelet op de nog te onttrekken bedragen) blijft.

Risicoprofiel

Maximale omvang

kans

2019 begroting

€ 135.000

10%

2017 jaarrekening

€ 2.000.000

30%