Begroting 2019 -2022

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Samenvatting risicoprofielen

Samenvatting risicoprofielen

Hieronder is op basis van de geschetste risico’s een samenvattend overzicht opgenomen van alle risicoprofielen zoals nu bepaald bij de opstelling van de begroting 2018. Om ook het meerjarig verloop van de risico’s te laten zien, zijn in de tabel de laatste vier profielen opgenomen.

Risicoprofielen
(Bedragen maximaal
risico x € 1.000)

JR 2016
(feb 2017)

Begr 2018
(aug 2017)

JR 2017
(feb 2018)

Begr 2019
(aug 2018)

Risico

Max
risico         Kans

Max
risico         Kans

Max
risico         Kans

Max
risico         Kans

Grondexploitatie

  10.200        50%

  10.200        50%

   9.000      50%

   9.000         50%

Apparaatskosten

      250        10%

      500        10%

      500        40%

      350         20%

Gemeentelijke kapitaalgoederen

      300        30%

      300        30%

      300        30%

      300        30%

Uitvoering werken

      500        10%

      500        10%

      500        10%

      500        10%

Bodemvervuilingen

      200          5%

      200          5%

      200          5%

      200          5%

Planschadevergoedingen

      500        10%

      500        10%

      500        10%

      500        10%

Stadsgewest ’s-Hertogenbosch

      392        40%

      475       40%

      475        40%

      475        40%

Belasting

   1.100      20%

   1.200        20%

   1.200        20%

   1.300        20%

Renterisico

          0          0%

          0           0%

          0          0%

          0          0%

Gemeentefonds

      200        10%

      200         10%

      200        10%

      200        10%

Decentralisaties

          0          0%

          0          0%

          0        30%

          0         30%

Huisvesting onderwijs

      250         50%

      250         50%

      250        50%

      250         50%

Baanbrekers

         0           0%

         0           0%

          0          0%

          0           0%

Verkoop gemeente-eigendommen

  2.500        30%

   1.300         30%

   2.000        30%

      135         10%

Totaal

 16.392

 15.625

 15.125

 13.210

Tegenover de hierboven geïnventariseerde weerstandscapaciteit staan de risico’s die de gemeente loopt. De risico’s die relevant zijn voor de weerstandscapaciteit zijn de risico’s die niet anderszins zijn te ondervangen. Reguliere risico’s (risico’s die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn waardoor een omvang is te bepalen) maken geen deel uit van de risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen. Hiervoor kunnen immers verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen worden gevormd. De risicoparagraaf geeft een inventarisatie van de risico’s waarvoor geen financiële maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn. Deze worden vervolgens afgezet tegen de hiervoor bepaalde weerstandscapaciteit.

Onder risico’s verstaan wij in deze paragraaf derhalve: alle redelijk voorzienbare onzekerheden die niet specifiek vooraf kwantificeerbaar zijn. Onderstaand zijn de risico’s die wij in dit kader relevant achten opgesomd en zijn alle risico’s voorzien van een risicoprofiel (omvang en kans dat het risico zich voordoet). Een dergelijk risicoprofiel is altijd gestoeld op subjectieve aannames. Het risicoprofiel is tot stand gekomen door voor de gemeentelijke beleidstaken en projecten de nu bekende risico’s in beeld te brengen. Vanuit de betrokken beleidsinhoudelijke en financiële expertise is gezamenlijk per risico nagegaan wat precies het risico is en is mede op basis van ervaringsgegevens en toekomstverwachtingen een inschatting gemaakt van de omvang van het risico en de kans dat het risico zich voordoet.

De inschatting van kans en omvang is in de tijd aan verandering onderhevig, waarbij het (voortschrijdend) inzicht sterk afhankelijk is van onzekere toekomstige factoren. Het risicoprofiel is daarom nadrukkelijk een momentopname. Een risico kan immers toe of afnemen en ook de omvang kan in de tijd fluctueren. Niettemin is, mede op basis van historie, getracht een zo reëel mogelijk profiel op te zetten met de kennis van dit moment. Om het verloop van het profiel in de tijd te laten zien, is aan het slot van de paragraaf een totaaltabel opgenomen met de risicoprofielen zoals die de afgelopen twee jaar zijn bepaald (voor zover het risico gedurende die gehele periode is opgenomen in de paragraaf). Naast het geactualiseerde profiel (begroting 2019) gaat het achtereenvolgens om de profielen jaarrekening 2017, begroting 2018 en jaarrekening 2016. Bij de risico’s zelf is naast het actuele profiel het laatst opgestelde profiel bij de jaarrekening 2017 opgenomen om de eventuele wijziging zichtbaar te maken.

De minimumomvang van ieder risico is 0; in het profiel is de maximale risico-omvang weergegeven. Dit moet derhalve gelezen worden als de bandbreedte tussen 0 en de genoemde maximale omvang.  

Tot slot zijn de risico’s ingedeeld naar programma waaraan het betreffende risico is gerelateerd.